CHARAKTERYSTYKA ZAGROŻEŃ
NA TERENIE POWIATU ZWOLEŃSKIEGO


I. Charakterystyka ogólna powiatu.

Powiat Zwoleń jest terenem typowo rolniczym. Zajmuje powierzchnię 571 km2.

1. Lasy - zajmują powierzchnię 8304 ha, tj. (14,54% powierzchni ogólnej),w tym:

   a. lasy państwowe 3 761 ha,    b. lasy prywatne 4 543 ha.

2. Wody (stojące, płynące) - 253 ha, - 0,44 % ogólnej powierzchni powiatu.

3. Użytki rolne - 46 236 ha, - 81 % ogólnej powierzchni powiatu.

4. Nieużytki - 621 ha - 1,08 % ogólnej pow. powiatu.

5. Inne tereny - 1 690,16 ha - 2,96 % pow. ogólnej powiatu.

Powiat zamieszkuje 37 984 osób z tego 29 566 (78,6%) zamieszkuje tereny wiejskie. Średnia gęstośc zaludnienia wynosi 69 osób/km2. Administracyjnie powiat tworzy miasto Zwoleń i 5 gmin - Zwoleń, Policzna, Kazanów, Przyłęk i Tczów. Największe zaludnienie występuje na terenie gminy i miasta Zwoleń - 15 616 osób ( 41,3 % ogólnej liczby mieszkańców), samo miasto Zwoleń liczy 8 418 osób ( 22,2% ogólnej liczby mieszkańców)


II. Podstawowe zagrożenia występujące w powiecie.

Na terenie powiatu nie występują zakłady o dużym lub zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej. Zagrożenia o charakterze lokalnym stwarzają dwa zakłady stosujące w swych procesach technologicznych materiały niebezpieczne (amoniak) i są to: Inne miejscowe zagrożenia wynikają z transportu drogowego materiałów niebezpiecznych w szczególności drogą krajową nr 12. Problemem w tym zakresie jest brak na terenie powiatu parkingu dla pojazdów przewożących materiały niebezpieczne. Nadzór nad gospodarką leśną w lasach prywatnych leży w bezpośredniej gestii Starosty Powiatu Zwoleń, natomiast lasy państwowe administrowane są przez dwa nadleśnictwa tj. Zwoleń i Marcule. Kompleksy leśne na terenie powiatu zaliczone są do II kategorii zagrożenia pożarowego. Przeważającą część zalesienia stanowią lasy iglaste. Statystyki wskazują, że z największym zagrożeniem pożarowym mamy do czynienia w lasach stanowiących własność osób fizycznych. Na terenie powiatu zwoleńskiego łączna długość rzek wynosi 149,36 km rzek, w tym 80,49 km uregulowanych i 2 km wałów przeciwpowodziowych. Nie występują tu zbiorniki retencyjne. Podstawowe zagrożenie powodziowe stwarza przepływająca przez powiat Wisła, stanowiąca jednocześnie granice powiatu oraz rzeki Iłżanka i Zwolenka W przypadku nadejścia fali powodziowej na rzece Wiśle zalanych zostaje ok 350 ha na obszarze gm. Przyłęk w miejscowości Lucimia a w wyniku tzw. "cofki" rzeki Zwolenki ok 128 ha terenów miejscowości Borowiec. Zagrożonych zalaniem jest 12 gospodarstw w Lucimi oraz 3 w Borowcu. Ponadto podtapianych może być 16 -18 gospodarstw w Lucimi. Podczas powodzi w miejscowości tej zalewany jest odcinek ok. 400 m drogi powiatowej prowadzącej do Zwolenia. Komunikacja odbywa się objazdem przez miejscowość Brześce gm. Janowiec pow. Puławy (objazd ok. 10 km) lub drogami lokalnymi gruntowymi, śródleśnymi.