PAWEŁ POTUCHA

KOMENDANT POWIATOWY
bryg. mgr inż. Paweł Potucha

tel. 48 676 57 11

*
 

KRZYSZTOF ŻYLIŃSKI

ZASTĘPCA KOMENDANTA
st. bryg. mgr inż. Krzysztof Żyliński

tel. 48 676 57 12

*
 

 

 

 

STRUKTURA
KOMENDY POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W ZWOLENIU

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Zwoleniu jest jednostką organizacyjną działającą w oparciu o przepisy ustawy o Państwowej Straży Pożarnej z dnia 24 sierpnia 1991 roku (Dz.U. z 2002 r. 147.poz.1230 z późn .zm.) oraz regulaminu organizacyjnego zatwierdzonego przez Komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej woj. mazowieckiego.


W skład komendy powiatowej wchodzi jednostka ratowniczo-gaśnicza. Komendą kieruje Komendant Powiatowy przy pomocy zastępcy komendanta, kierowników komórek organizacyjnych i dowództwa jednostki ratowniczo-gaśniczej. Do podstawowych zadań komendy należy:

 1. Organizowanie jednostek ratowniczo-gaśniczych.
 2. Organizowanie na obszarze powiatu krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego.
 3. Dysponowanie oraz kierowanie siłami i środkami krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego na obszarze powiatu.
 4. Organizowanie i prowadzenie akcji ratowniczych.
 5. Współdziałanie z komendantami gminnymi ochrony przeciwpożarowej.
 6. Rozpoznawanie zagrożeń pożarowych i innych miejscowych zagrożeń.
 7. Opracowywanie planów ratowniczych na obszarze powiatu.
 8. Nadzorowanie przestrzegania przepisów przeciwpożarowych.
 9. Wykonywanie zadań z zakresu ratownictwa.
 10. Wstępne ustalanie przyczyn oraz okoliczności powstania i rozprzestrzeniania się pożarów oraz miejscowych zagrożeń.
 11. Organizowanie szkolenia i doskonalenia pożarniczego.
 12. Szkolenie członków ochotniczych straży pożarnych,
 13. Współdziałanie z zarządem powiatowym Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej.

W komendzie powiatowej PSP w Zwoleniu znajduje się archiwum przechowujące dokumentację obejmującą zakres tematyczny działania jednostki. Zasady udostępniania akt do celów służbowych, publicystycznych i innych określa szczegółowo zarządzenie Nr 28 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 września 2000 roku w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych i składnic akt oraz postępowania z materiałami archiwalnymi i dokumentacją niearchiwalną w resorcie spraw wewnętrznych i administracji.

Schemat struktury organizacyjnej KP PSP