W 1954 roku wraz z powstaniem powiatu zwoleńskiego utworzona została Komenda Powiatowa Straży Pożarnej, która obejmowała swoim zasięgiem miasto Zwoleń oraz obszar 23 Gromadzkich Rad Narodowych. Na jej siedzibę przeznaczono do dziś istniejące dobudowane do obiektu kina dwa pomieszczenia o powierzchni 35 m2. Zatrudnionych, oprócz komendanta mł. kpt. Jana Ambroziaka, zostało dwóch podoficerów i 3 kierowców pojazdu gaśniczego należącego do miejscowej Ochotniczej Straży Pożarnej.

Pierwszy budynek KPSP

Przy takim potencjale ówczesne kierownictwo Komendy rozpoczęło realizację zadań bardzo różnorodnych i złożonych w zakresie ochrony przeciwpożarowej na terenie powiatu, rozwoju jego zaplecza, wyposażenia technicznego, zapewnienia łączności oraz szkolenia członków Ochotniczych Straży Pożarnych. W tym czasie trwa budowa nowego obiektu Ochotniczej Straży Pożarnej w Zwoleniu, do którego zostaje przeniesiona siedziba komendy. Obiekt ten zostaje zmodernizowany łącznie z przebudową w latach 70-tych przez Komendę Rejonową i od tego czasu stanowi siedzibę Zawodowej i Ochotniczej Straży Pożarnej.

Budynek strażnicy

Jeden z pierwszych samochodów gaśniczych STAR 21

Budynek strażnicy przed przebudową

Zwiększenie stanu osobowego do 31 etatów nastąpiło wraz z powstaniem Zawodowej Straży Pożarnej od 1 października 1974 roku. Zarządzeniem Naczelnika Powiatu w Zwoleniu Komendantem Powiatowym i jednocześnie Komendantem Zawodowej Straży Pożarnej został asp. Edward Szarawarski.
1 czerwca 1975 r. w wyniku reorganizacji administracji utworzona została Komenda Rejonowa Straży Pożarnej, w skład której weszła Zawodowa Straż Pożarna. W takiej formie komenda funkcjonowała do 30 czerwca 1992 r. z tym, że stan etatowy wzrósł do 41 strażaków.
W zawiązku ze zmianą ustawy o ochronie przeciwpożarowej oraz powstaniem z dniem 1 lipca 1992 roku Państwowej Straży Pożarnej zwiększone zostały zadania dla straży pożarnej o organizację krajowego systemu ratowniczo - gaśniczego, mającego na celu ochronę życia, zdrowia oraz mienia podczas:
W tym celu utworzona została Komenda Rejonowa Państwowej Straży Pożarnej oraz 2 podległe jej Jednostki Ratowniczo - Gaśnicze PSP w Zwoleniu i Lipsku. Obszar działania Komendy obejmował 11 gmin. Natomiast dwie Jednostki Ratowniczo - Gaśnicze powołano do walki z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami z czego JRG Zwoleń o terenie działania obejmującym gminę: Kazanów, Policzna, Przyłęk, Tczów i Zwoleń (teren obecnego powiatu zwoleńskiego), a JRG Lipsko na terenie gmin Ciepielów, Chotcza, Lipsko, Sienno, Solec i Rzeczniów (teren obecnego powiatu lipskiego).
Dnia 1 kwietnia 1994 r. nastąpiła zmiana na stanowisku Komendanta Rejonowego, na które powołany został st. kpt. Krzysztof Płachta.
22 września 1996 roku w dowód szczególnego wyróżnienia Komendzie Rejonowej PSP nadany został sztandar jako symbol zaszczytnej, ofiarnej i wiernej służby dla dobra Rzeczypospolitej Polskiej i jej obywateli oraz odznaczenie "Brązowy medal za zasługi dla pożarnictwa".
W roku 1997 pod potrzeby Państwowej Straży Pożarnej zakupiony został ze środków Skarbu Państwa teren o powierzchni 2.212 m2 przeznaczony pod budowę zaplecza magazynowo - garażowego w Zwoleniu przy ul. Wyszyńskiego. W IV kwartale 2000 r. rozpoczęto budowę nowego obiektu a jego oddanie do użytkowania nastąpiło 22 października 2002 r.

Nowy obiekt KP PSP w Zwoleniu

W 1999 r. w wyniku reformy administracyjnej Państwa utworzone zostały powiaty a Komenda Rejonowa Państwowej Straży Pożarnej przekształcona została w Komendę Powiatową. Obszar działania obejmuje 5 gmin obecnego powiatu zwoleńskiego. Zatrudnionych jest 41 strażaków z czego 30 w Jednostce Ratowniczo - Gaśniczej. Jest jednostką organizacyjną ujętą w statucie powiatu jako jedna z powiatowych służb, inspekcji i straży stanowiąca aparat pomocniczy komendanta powiatowego. Zakres zadań jest bardzo szeroki i został określony w ustawie o ochronie przeciwpożarowej z dnia 24 sierpnia 1991 r. (tekst jednolity Dz.U. z 2002 r. Nr 147 poz. 1229 z późn. zm.) Obejmuje on w szczególności ochronę ludności i środowiska naturalnego, walkę z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami. Ich realizacja wymaga wykonywania zadań z zakresu ratownictwa technicznego, chemicznego, medycznego, ekologicznego. By sprostać wymaganiom nałożonym przez ustawodawcę oraz oczekiwaniom społeczeństwa, mając na uwadze dążenie do pełnej ochrony życia ludzkiego i minimalizacji strat konieczne jest doskonalenie umiejętności strażaków oraz stosowanie coraz nowocześniejszego sprzętu ratowniczego.
.

Działania ratowniczo - gaśnicze prowadzone na terenie powiatu wspierane są przez 36 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych: 9 typu "M" i 27 typu "S".
W działaniach ratowniczo - gaśniczych w szczególności udział bierze 12 jednostek OSP włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego, tj.:

 • OSP Kazanów
 • - gm. Kazanów
 • OSP Kowalków
 • - gm. Kazanów
 • OSP Czarnolas
 • - gm. Policzna
 • OSP Policzna
 • - gm. Policzna
 • OSP Grabów
 • - gm. Przyłęk
 • OSP Łagów
 • - gm. Przyłęk
 • OSP Mszadla Nowa
 • - gm. Przyłęk
 • OSP Rawica
 • - gm. Tczów
 • OSP Tczów
 • - gm. Tczów
 • OSP Jasieniec
 • - gm. Zwoleń
 • OSP Zielonka Nowa
 • - gm. Zwoleń
 • OSP Zwoleń
 • - gm. Zwoleń