Nr sprawy PT.2370.2.2015 - KPPSP Zwoleń


OGŁOSZENIE

o przetargu nieograniczonym na termomodernizację obiektu Państwowej Straży Pożarnej w Zwoleniu


Ogłoszenie o zamówieniu - plik pdf

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) wraz z załącznikami - plik pdf

Przedmiar robót - plik pdf

Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - plik pdf

Projekt techniczny - plik pdf

Projekt techniczny cd. - plik pdf

Zmiana SIWZ - plik pdf

Ogłoszenie o wyniku postępowania przetargowego